Kontakti

Kā mūs atrast:

Valentīna iela 16/k-1-65, Rīga, LV-1046

18472531_10213440718960692_1958027525_o

Kontakti saziņai:

Klientu serviss:
+371 26163463;  +371 27758696
E-pasts: info@crossfitridzene.lv

Sadarbības iespējas:
+371 26163463
E-pasts: martins@crossfitridzene.lv

Mūsu rekvizīti:
SIA “CF RIGA”
Reg. nr.: 40103723277
Konta nr.: LV15HABA0551037442232
BIC/SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Ēbelmuižas iela 20-86, Rīga, LV-1058, Latvija
Faktiskā adrese: Valentīna iela 16 k-1, Rīga, LV-1046

Atcelt pierakstu uz nodarbībām iespējams 90 minūtes līdz konkrētās nodarbības sākumam, veicot šo darbību reģistrācijas sistēmā. Ja pieraksts tiek atcelts vēlāk par šo noteikto periodu, apmeklējumu (reižu) abonementu īpašniekiem tiek atņemts viens apmeklējums no aktīvā abonementa.

Aptiprinot šo Līgumu, Klients piekrīt piedalīties vienā vai vairākās Kluba “CrossFit Rīdzene” (SIA CF RIGA) organizētajās fiziskās sagatavotības treniņprogrammās/grupās.

Klubs “CrossFit Rīdzene” ir Klientu informējis, ka tā piedāvātās programmas/grupas, kurās Klients vēlas līdzdarboties, ir ļoti intensīvas un var likt darboties uz fizisko spēju robežas. Apstiprinot šo Līgumu, Klients apzinās un saprotu, ka līdzdalība programmās/grupās var radīt dažādas pakāpes risku, kas cita starpā var ietvert:

-)muskuļu, kaulu un/vai sirds un elpošanas sistēmas bojājumus, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu;

-)traumu manis paša, treniņu partnera vai citu apkārt esošo cilvēku nevērības dēļ;

-)traumu nepareizas aprīkojuma izmantošanas vai bojājuma dēļ;

-)traumu man zināmas vai nezināmas medicīniskas problēmas dēļ;

-)letālu iznākumu.

Apstiprinot šo līgumu, Klients labprātīgi uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida risku, kuram sevi pakļauju, līdzdarbojoties Kluba “CrossFit Rīdzene” organizētajās programmās/grupās, un par traumām vai letālu iznākumu, kas iespējams, piedaloties kādā aktivitātē, grupā vai fiziskās sagatavotības treniņprogrammā. Klients apliecina, ka viņam nav zināmi medicīniski traucējumi, kas varētu palielināt saslimšanas vai traumas gūšanas risku, piedaloties Kluba “CrossFit Rīdzene” veidotajā treniņprogrammā.

Ņemot vērā iepriekš minēto risku un bīstamību, kā arī faktu, ka Klients labprātīgi un brīvprātīgi piedalās Kluba “CrossFit Rīdzene” piedāvātajās aktivitātēs, un pilnībā izprotot visu iepriekš minēto, neizvirza nekādus prasījumus, un ar šo Kluba “CrossFit Rīdzene” un tā aģenti, amatpersonas, vadītāji, darbinieki un brīvprātīgie tiek atbrīvoti no jebkādas atbildības, reklamācijām, pieprasījumiem, tiesas procesiem vai tiesvedības procesiem, vai jebkāda veida zaudējumiem, kas jebkādā veidā saistīti vai rodas saistībā ar Klienta dalību Kluba “CrossFit Rīdzene” treniņprogrammās/grupās, tostarp tiem, kas saistīti ar iepriekš minēto pušu nevērību vai nolaidību. Šī vienošanās ir saistoša Klientam, tā tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem, mantiniekiem, testamenta izpildītājiem, kustamā īpašuma pārņēmējiem vai cesionāriem.

Ja kāda no šīs vienošanās daļām tiek uzskatīta par spēkā neesošu, Klients, apstiprinot Līgumu, piekrīt, ka pārējais vienošanās teksts paliek spēkā.

Apstiprinot Līgumu, Klients apzinās, ka Kluba “CrossFit Rīdzene” piedāvātās aktivitātes ir saistītas ar risku, tādēļ uzņemas finansiālu atbildību par jebkāda veida kaitējumu, ko nevērības dēļ var nodarīt pats sev vai kādam citam dalībniekam, kā arī piekrīt maksimālā likumā noteiktā apmērā to atlīdzināt un kompensēt, neuzliekot kādai citai fiziskai vai juridiskai personai šādu atbildību.

Klienta tiesības:

Kontrakta darbības laikā izmantot Kluba “CrossFit Rīdzene” sniegtos Fitnesa pakalpojumus, kas atbilst izvēlētajam kontraktam.

Nav iespējas, apturēt Kontrakta darbību (iesaldēt), ja vien netiek norādīti attaisnojoši iemesli, kas tiek saskaņoti ar Kluba vadību un akceptēti no Kluba vadības puses.

Ir iespēja izbeigt Līguma saistības, Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Klientam nav Kontrakta apmaksas parāda saistības.

Klientam ir pienākums:

Pienācīgi pildīt visus Līgumā norādītus noteikumus un izmantot Līgumā noteiktās tiesības, ievērot Kārtības noteikumus Klubā “CrossFit Rīdzene”, kā arī izpildīt minētā kluba treneru un pārējā personāla norādījumus, kas atbilst Kluba iekšējiem noteikumiem un vispārēji pieņemtajām pieklājības un kārtības normām.

Izvēloties nomaksu (pakāpenisko apmaksu), kā Kontrakta apmaksas veidu, Līguma noslēgšanas dienā, Klientam ir jāapstiprina Automātisko maksājumu līgums vai jānodrošina, lai šo līgumu Klienta vietā apstiprina maksātājs, kā arī jānodrošina, lai attiecīgajā Klienta vai Maksātāja bankas kontā tiktu nodrošināta nepieciešamā summa.

Būt atbildīgam par savu veselības stāvokli un izvēlētās slodzes intensitāti, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu un Kluba “CrossFit Rīdzene” personālu, kā arī nekavējoties paziņot trenerim par veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanos.

Kluba “CrossFit Rīdzene” tiesības un pienākumi.

Klubam “CrossFit Rīdzene” ir tiesības:

-)vienpusēji noteikt un mainīt Kārtības noteikumus, Kluba “CrossFit Rīdzene” darba laiku un grupu nodarbību sarakstu, kur Klients ir tiesīgs saņemt pakalpojumus Līguma ietvaros, publicējot nepieciešamo informāciju mājas lapā www.crossfitridzene.lv;

-)apturēt Kontrakta darbību un izbeigt Līgumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

-)ievadīt Klienta datus sporta kluba “CrossFit Rīdzene” klientu datu bāzē, kā arī apstrādāt tos.

Klubam “CrossFit Rīdzene” ir pienākums:

-)Sniegt Fitnesa pakalpojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem;

-)Savlaicīgi iepazīstināt Klientu ar visām izmaiņām Kluba “CrossFit Rīdzene” nodarbību grafikā vai darba laikā, publicējot attiecīgo informāciju mājas lapā www.crossfitridzene.lv;

-)Uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par klienta saņemtajiem pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām.

-)Līguma darbības laikā nepaaugstināt Kontrakta cenu.

Abu pušu atbildība.

-)Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem.

-)Klients ir atbildīgs par savas rīcības nodarītajiem zaudējumiem Klubam “CrossFit Rīdzene”, tā personālam vai apmeklētājiem.

Līguma pirmstermiņa izbeigšana un Kontrakta darbības apturēšana.

Kontrakta darbības apturēšana (iesaldēšana) nav pieļaujama, ja vien, pamatojoties uz attaisnojošiem iemesliem, tā nav saskaņota ar Kluba vadību un akceptēta no Kluba vadības puses.

Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir pieļaujama sekojošos gadījumos:

Pēc klienta iniciatīvas, Ja Klients ir sniedzis Kluba “CrossFit Rīdzene” vadībai informāciju (un Kluba vadība to ir apstiprinājusi), ka Klientam ir veselības traucējumi vai kādi citi apstākļi, kas neļauj viņam nodarboties ar sportiskām aktivitātēm.

Pēc Kluba “CrossFit Rīdzene” iniciatīvas, ja Klients nav veicis Kontrakta apmaksu ilgāk nekā 35 (trīsdesmit piecas) dienas no Līguma noteiktā maksājuma datuma, vai, ja Klients tīši bojā Kluba “CrossFit Rīdzene” mantu vai vairākkārtīgi pārkāpj Kārtības noteikumus.

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas sekas:

Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma Izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “CrossFit Rīdzene” iesākto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības mēnesi;

Jebkuru iegādāto PRECI ir iespējams samainīt, defekta vai nepareizi izvēlēta izmēra gadījumā, 30 dienu laikā, kopš pirkuma veikšanas datuma, uzrādot pirkuma dokumentu. Preci pieņemam, ja tā nav lietota un ir bez defektiem, tās oriģinālajā iepakojumā – tās kvalitāte nav mainījusies.

Uz maiņu nepieņemam preces, kas pasūtītas iepriekšpasūtījumos, ja vien tām netiek konstatēti defekti.
Mēs paturam tiesības nemainīt preci, ja precei ir defekti, tā ir iegādāta akciju vai atlaižu periodā, ja prece ir dāvanu karte.
Ja prece tiek atgriezta defekta dēļ, ekspertīzes rezultātā, iespējama naudas atgriešana.

Klientam jāveic apmaksa par nodarbībām (abonementa iegāde vai 1 reizes apmeklējums), pieteikšanās laikā, pirms nodarbības apmeklēšanas.
Ja klients nevar ierasties uz apmaksāto nodarbību, nauda netiek atgriezta.
Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma Izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “CrossFit Rīdzene” iesākto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības mēnesi – nauda par iesākto, bet nepabeigto mēnesi šādā gadījumā netiek atgriezta.

Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

Mēs varam apkopot personas datus par Jums no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apkopošanu: (i) tieši no Jums; (ii) kad Jūs apmeklējat Vietni un (iii) no citiem avotiem.

 

PERSONAS DATI, KURUS APKOPOJAM TIEŠI NO JUMS

Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, kad Jūs sniedzat Mums informāciju, lai reģistrētos sistēmā, piedalītos izlozēs vai konkursos, saņemtu informāciju vai sūtījumus, lietotu lietotnes, iegādātos no Mums produktu vai pakalpojumu, veiktu aptauju vai pētījumu, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar Mums vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

Dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums:

 • vārds, uzvārds
 • pasta adrese;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • paroles;
 • maksājumu vēsture;
 • vecums;
 • dzimšanas datums;
 • dzimums.

 

PERSONAS DATI, KURUS MĒS APKOPOJAM, BRĪDĪ, KAD JŪS APMEKLĒJAT VIETNI (SĪKFAILI)

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni. Vietnē Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi Mēs varam noteikt, ka esat apmeklējis Mūsu Vietni iepriekš. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko Vietnes pārlūkošanu. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par sīkfailu tipiem un to, kā Mēs tos izmantojam, lasiet Mūsu Sīkfailu politiku. Dati, kurus Mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni:

 • informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;
 • detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm;
 • Jūsu IP adrese;
 • saites, uz kurām esat spieduši, un
 • tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējuši pirms nonākšanas Mūsu Vietnē.

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:

 • lai apstrādātu Jūsu pieteikumu;
 • lai sniegtu pakalpojumus;
 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem;
 • pārdošanas veicināšanas, loteriju vai konkursu nolūkos;
 • lai sūtītu Jums Jūsu pieprasītās preces;
 • lai novērtētu Mūsu Vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu un lai saprastu Jūsu pārlūkošanas paradumus;
 • lai ieteiktu Jums pakalpojumus;
 • lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus;
 • lai analizētu Mūsu reklāmu efektivitāti;
 • lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi;
 • lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu Mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu Jums vairāk tieši Jums piemērotus produktus un pakalpojumus.

 

MĀRKETINGA ZIŅOJUMI

Mēs varam Jums sūtīt pa pastu, e-pastu vai SMS informāciju par precēm, pakalpojumiem, speciāliem piedāvājumiem, akcijām un citu informāciju, ko uzskatām par Jūs interesējošu, balstoties uz Jūsu iepriekš veiktiem pirkumiem un sniegto informāciju.

Laiku pa laikam Mēs arī varam ar Jums sazināties klientu aptaujas nolūkos. Jūs varat atteikties no šādas informācijas saņemšanas jebkurā laikā, sazinoties ar mums [e-pasta adrese: info@crossfitridzene.lv].

 

JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mēs uzturam atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šo trešo pušu tīmekļa vietnes vai jebkuru šajās vietnēs izvietoto saturu. Kad Jūs pametat Mūsu tīmekļa vietni, Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkuras Jūsu sniegtās informācijas aizsardzību un privātumu. Jums jārīkojas piesardzīgi un rūpīgi jāizlasa apmeklētās vietnes privātuma politika.

 

TIESĪBAS UN MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku.

Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:

 • nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
 • vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
 • vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs varat sūtīt e-pastu uz: info@crossfitridzene.lv