Noteikumi un privātuma politika

Atcelt pierakstu uz nodarbībām iespējams 90 minūtes līdz konkrētās nodarbības sākumam, veicot šo darbību reģistrācijas sistēmā. Ja pieraksts tiek atcelts vēlāk par šo noteikto periodu, apmeklējumu (reižu) abonementu īpašniekiem tiek atņemts viens apmeklējums no aktīvā abonementa.

Aptiprinot šo Līgumu, Klients piekrīt piedalīties vienā vai vairākās Kluba “CrossFit Rīdzene” (SIA CF RIGA) organizētajās fiziskās sagatavotības treniņprogrammās/grupās.

Klubs “CrossFit Rīdzene” ir Klientu informējis, ka tā piedāvātās programmas/grupas, kurās Klients vēlas līdzdarboties, ir ļoti intensīvas un var likt darboties uz fizisko spēju robežas. Apstiprinot šo Līgumu, Klients apzinās un saprotu, ka līdzdalība programmās/grupās var radīt dažādas pakāpes risku, kas cita starpā var ietvert:

-)muskuļu, kaulu un/vai sirds un elpošanas sistēmas bojājumus, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu;

-)traumu manis paša, treniņu partnera vai citu apkārt esošo cilvēku nevērības dēļ;

-)traumu nepareizas aprīkojuma izmantošanas vai bojājuma dēļ;

-)traumu man zināmas vai nezināmas medicīniskas problēmas dēļ;

-)letālu iznākumu.

Apstiprinot šo līgumu, Klients labprātīgi uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida risku, kuram sevi pakļauju, līdzdarbojoties Kluba “CrossFit Rīdzene” organizētajās programmās/grupās, un par traumām vai letālu iznākumu, kas iespējams, piedaloties kādā aktivitātē, grupā vai fiziskās sagatavotības treniņprogrammā. Klients apliecina, ka viņam nav zināmi medicīniski traucējumi, kas varētu palielināt saslimšanas vai traumas gūšanas risku, piedaloties Kluba “CrossFit Rīdzene” veidotajā treniņprogrammā.

Ņemot vērā iepriekš minēto risku un bīstamību, kā arī faktu, ka Klients labprātīgi un brīvprātīgi piedalās Kluba “CrossFit Rīdzene” piedāvātajās aktivitātēs, un pilnībā izprotot visu iepriekš minēto, neizvirza nekādus prasījumus, un ar šo Kluba “CrossFit Rīdzene” un tā aģenti, amatpersonas, vadītāji, darbinieki un brīvprātīgie tiek atbrīvoti no jebkādas atbildības, reklamācijām, pieprasījumiem, tiesas procesiem vai tiesvedības procesiem, vai jebkāda veida zaudējumiem, kas jebkādā veidā saistīti vai rodas saistībā ar Klienta dalību Kluba “CrossFit Rīdzene” treniņprogrammās/grupās, tostarp tiem, kas saistīti ar iepriekš minēto pušu nevērību vai nolaidību. Šī vienošanās ir saistoša Klientam, tā tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem, mantiniekiem, testamenta izpildītājiem, kustamā īpašuma pārņēmējiem vai cesionāriem.

Ja kāda no šīs vienošanās daļām tiek uzskatīta par spēkā neesošu, Klients, apstiprinot Līgumu, piekrīt, ka pārējais vienošanās teksts paliek spēkā.

Apstiprinot Līgumu, Klients apzinās, ka Kluba “CrossFit Rīdzene” piedāvātās aktivitātes ir saistītas ar risku, tādēļ uzņemas finansiālu atbildību par jebkāda veida kaitējumu, ko nevērības dēļ var nodarīt pats sev vai kādam citam dalībniekam, kā arī piekrīt maksimālā likumā noteiktā apmērā to atlīdzināt un kompensēt, neuzliekot kādai citai fiziskai vai juridiskai personai šādu atbildību.

Klienta tiesības:

-)Kontrakta darbības laikā izmantot Kluba “CrossFit Rīdzene” sniegtos Fitnesa pakalpojumus, kas atbilst izvēlētajam kontraktam.

-)“Iesaldēt” Kontrakta darbību (12, 6 vai 3 mēnešu kontraktiem). Šo iespēju var aktivizēt, sazinoties ar Kluba vadību, pirms plānotās “iesaldēšanas”. Šī opcija nav pieejama ar atpakaļejošu datumu:
12 mēnešu kontrakta opcijai – “iesaldēt” iespējams vienu reizi uz 30 dienām, traumas gadījumā; 2 reizes, uz 1 nedēļu, slimības vai atvaļinājuma gadījumos.
6 mēnešu kontrakta opcijai – “iesaldēt” iespējams vienu reizi uz 30 dienām, traumas gadījumā; 2 reizes, uz 1 nedēļu, slimības vai atvaļinājuma gadījumos.
3 mēnešu kontrakta opcijai – “iesaldēt” iespējams vienu reizi uz 30 dienām, traumas gadījumā; 2 reizes, uz 1 nedēļu, slimības vai atvaļinājuma gadījumos.

-)Izbeigt Līguma saistības, Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Klientam nav Kontrakta apmaksas parāda saistības.

Klientam ir pienākums:

Pienācīgi pildīt visus Līgumā norādītus noteikumus un izmantot Līgumā noteiktās tiesības, ievērot Kārtības noteikumus Klubā “CrossFit Rīdzene”, kā arī izpildīt minētā kluba treneru un pārējā personāla norādījumus, kas atbilst Kluba iekšējiem noteikumiem un vispārēji pieņemtajām pieklājības un kārtības normām.

Izvēloties nomaksu (pakāpenisko apmaksu), kā Kontrakta apmaksas veidu, Līguma noslēgšanas dienā, Klientam ir jāapstiprina Automātisko maksājumu līgums vai jānodrošina, lai šo līgumu Klienta vietā apstiprina maksātājs, kā arī jānodrošina, lai attiecīgajā Klienta vai Maksātāja bankas kontā tiktu nodrošināta nepieciešamā summa.

Būt atbildīgam par savu veselības stāvokli un izvēlētās slodzes intensitāti, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu un Kluba “CrossFit Rīdzene” personālu, kā arī nekavējoties paziņot trenerim par veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanos.

Kluba “CrossFit Rīdzene” tiesības un pienākumi.

Klubam “CrossFit Rīdzene” ir tiesības:

-)vienpusēji noteikt un mainīt Kārtības noteikumus, Kluba “CrossFit Rīdzene” darba laiku un grupu nodarbību sarakstu, kur Klients ir tiesīgs saņemt pakalpojumus Līguma ietvaros, publicējot nepieciešamo informāciju mājas lapā www.crossfitridzene.lv;

-)apturēt Kontrakta darbību un izbeigt Līgumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

Klubam “CrossFit Rīdzene” ir pienākums:

-)Sniegt Fitnesa pakalpojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem;

-)Savlaicīgi iepazīstināt Klientu ar visām izmaiņām Kluba “CrossFit Rīdzene” nodarbību grafikā vai darba laikā, publicējot attiecīgo informāciju mājas lapā www.crossfitridzene.lv;

-)Uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par klienta saņemtajiem pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām.

-)Līguma darbības laikā nepaaugstināt Kontrakta cenu.

Abu pušu atbildība.

-)Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem.

-)Klients ir atbildīgs par savas rīcības nodarītajiem zaudējumiem Klubam “CrossFit Rīdzene”, tā personālam vai apmeklētājiem.

Līguma pirmstermiņa izbeigšana un Kontrakta darbības apturēšana.

-)Kontrakta darbību iespējams “iesaldēt”, ja izvēlēts 12, 6 vai 3 mēnešu kontrakts. Šo iespēju var aktivizēt, sazinoties ar Kluba vadību, pirms plānotās “iesaldēšanas”. Šī opcija nav pieejama ar atpakaļejošu datumu:
12 mēnešu kontrakta opcijai – “iesaldēt” iespējams vienu reizi uz 30 dienām, traumas gadījumā; 2 reizes, uz 1 nedēļu, slimības vai atvaļinājuma gadījumos.
6 mēnešu kontrakta opcijai – “iesaldēt” iespējams vienu reizi uz 30 dienām, traumas gadījumā; 2 reizes, uz 1 nedēļu, slimības vai atvaļinājuma gadījumos.
3 mēnešu kontrakta opcijai – “iesaldēt” iespējams vienu reizi uz 30 dienām, traumas gadījumā; 2 reizes, uz 1 nedēļu, slimības vai atvaļinājuma gadījumos.

-)Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir pieļaujama sekojošos gadījumos:
Pēc klienta iniciatīvas, Ja Klients ir sniedzis Kluba “CrossFit Rīdzene” vadībai informāciju (un Kluba vadība to ir apstiprinājusi), ka Klientam ir veselības traucējumi vai kādi citi apstākļi, kas neļauj viņam nodarboties ar sportiskām aktivitātēm termiņā, kas pārsniedz 12 mēnešus.
Pēc Kluba “CrossFit Rīdzene” iniciatīvas, ja Klients ja Klients tīši bojā Kluba “CrossFit Rīdzene” mantu vai vairākkārtīgi pārkāpj Kārtības noteikumus.

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas sekas:

-)Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “CrossFit Rīdzene”:
Paredzēto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības periodu, ja iegādāts mēneša abonements vai 3 mēnešu abonements.
Ja iegādāti pēcapmaksas Kontrakti:
200 EURO soda naudu, ja iegādāts 6 mēnešu abonements.
300 EURO soda naudu, ja iegādāts 12 mēnešu abonements.

Jebkuru iegādāto PRECI ir iespējams samainīt, defekta vai nepareizi izvēlēta izmēra gadījumā, 30 dienu laikā, kopš pirkuma veikšanas datuma, uzrādot pirkuma dokumentu. Preci pieņemam, ja tā nav lietota un ir bez defektiem, tās oriģinālajā iepakojumā – tās kvalitāte nav mainījusies.

Uz maiņu nepieņemam preces, kas pasūtītas iepriekšpasūtījumos, ja vien tām netiek konstatēti defekti.
Mēs paturam tiesības nemainīt preci, ja precei ir defekti, tā ir iegādāta akciju vai atlaižu periodā, ja prece ir dāvanu karte.
Ja prece tiek atgriezta defekta dēļ, ekspertīzes rezultātā, iespējama naudas atgriešana.

Klientam jāveic apmaksa par nodarbībām (abonementa iegāde vai 1 reizes apmeklējums), pieteikšanās laikā, pirms nodarbības apmeklēšanas.
Ja klients nevar ierasties uz apmaksāto nodarbību, nauda netiek atgriezta.
Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma Izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “CrossFit Rīdzene” iesākto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības mēnesi – nauda par iesākto, bet nepabeigto mēnesi šādā gadījumā netiek atgriezta.

SIA “CF RIGA” (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mēs cienām Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šai privātuma politikā ietvertais:

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

1.1. Mūsu organizēto sporta nodarbību un pasākumu norises atspoguļošana;
1.2. Rēķini fiziskām personām un no fiziskām personām;
1.3. Mūsu klientu, uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo klientu, uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati.

2. Personas datu aizsardzība.
3. Jūsu tiesības.
4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā.

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus, un apstrādei ir sekojoši nolūki un juridiskie pamati:

1.1. Mūsu organizēto sporta nodarbību un pasākumu norises atspoguļošana

Mūsu organizētajās sporta nodarbībās, pasākumos un norises vietās, kur notiek pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos mūsu arhīvos un izvietojot tos mūsu tīmekļvietnē, mūsu administrētajos sociālo tīklu profilos un citos informatīvajos materiālos.

Mēs, izvēloties kādu informāciju publicēt, vienmēr piemērojam visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar šīm publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc mēs, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedzam jebkuram no Jums jebkurā laikā sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu iebilst pret attiecīgo datu apstrādi.

Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Attēls, audio, video un citi personas dati un darbība, kas atrodas fotokameru un kameru redzamības laukā. Mūsu likumīgās intereses atspoguļot mūsu organizētos pasākumus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot mūsu rīkoto nodarbību, pasākumu un zīmola kā tāda atpazīstamību.

Mēs plānojam šos datus glabāt pastāvīgi. Tāpat mēs, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidrojam, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par mūsu pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejami un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.

Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji. Trešajai personai personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā – mūsu likumisko interešu realizācijai, tas ir, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu videomontāžas darbus, lai uzlabotu pakalpojumu servisu vai lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pasākuma apmeklētājiem.

Ievērojot apstākli, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētos sociālos tīklus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un lai īstenotu savas juridiskās intereses mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.2. Pakalpojumu rēķini fiziskām personām vai rēķini no fiziskām personām

Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
-) vārds;
-) uzvārds;
-) personas kods vai PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs);
-) saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;
-) adrese;
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.Taču, ja mēs uzglabājam Jūsu personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piemēram, lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt vai saņemt rēķinus, tas ir, saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Jūsu personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

1.3. Sporta zāles klientu, uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo klientu, uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
-)vārds;
-)uzvārds;
-)dzimšanas datums;
-)e-pasta adrese;
-)tālruņa numurs;
-)maksājumu kartes dati;
Mūsu likumīgās intereses īstenot vienošanās ar klientiem un uzņēmējdarbības partneriem, veikt savu pakalpojumu pārdošanu, veidot jaunas attiecības ar potenciāliem klientiem un partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, nepieciešamības gadījumā, sazinoties (telefoniski vai ar e-pasta starpniecību), lai informētu par izmaiņām grafikā u.c. organizatoriskiem jautājumiem.*dzimšanas datums tiek izmantots, lai izsūtītu apsveikumus saviem klientiem (no šīs, kā arī pārējās informācijas plūsmas klients var atteikties).

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā mūsu klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veiktu mūsu pakalpojuma pārdošanu, parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos, kā arī uzturētu svarīgās informācijas plūsmu starp klientu un uzņēmumu (piem. grafika izmaiņu gadījumā vai citos organizatoriska rakstura jautājumos). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā esošā vai potenciālā klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veidotu jaunas attiecības un veiktu datu analīzi, pētot tirgus situāciju.

Jūsu personas datus datus mēs uzglabājam 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam vai maksāšanas sistēmas pārvaldītājiem.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam visus piesardzības pasākumus:

-) drošība.

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

-) tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
-) tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
-) tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
-) tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
-) tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
-) tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
-) tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-) rakstveida formā klātienē mūsu birojā Valentīna ielā 16 k-1, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
-) elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada 31. maijā.

TIESĪBAS UN MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku.

Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:

-) nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
-) vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
-) vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs variet sūtīt e-pastu uz: info@crossfitridzene.lv